Vi värnar om din integritet
Ref: Allmänna dataskyddsförordningen GDPR
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Vill du läsa mer om detta kan du göra det på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.


Våra databehandlingsvillkor
Du som anförtror Digitala Lagkassan dina personuppgifter ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. Digitala Lagkassan följer de lagar som finns för att skydda din personliga integritet, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter. 


Marknadsföring och profilering
Information som lämnats till Digitala Lagkassan används bland annat för att vi genom vår marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden.

Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information. För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till Digitala Lagkassan samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

1. Anpassade erbjudanden till våra under och potentiella kunder utifrån intresse och behov.

2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil.

Du som delgett oss dina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter du har lämnat till oss inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss här.


Insamling av personuppgifter
Digitala Lagkassan samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen för:

1. Aktiviteter på vår webbplats och sociala medier.

2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till Digitala Lagkassan.

3. Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter.


Personuppgifter och samtycke
I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till Digitala Lagkassan i formulär får man information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart man ska vända sig vid frågor. 

Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer Digitala Lagkassan inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer Digitala Lagkassan radera uppgifterna, om dessa inte måste sparas för bokföringsändamål.

Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut.

Digitala Lagkassan kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om du har frågor om Digitala Lagkassans hantering av personuppgifter kan du kontakta oss här.


Tillgång till personuppgifterna
Inom Digitala Lagkassan ska så få som möjligt ha tillgång till de personuppgifter som lagras. Digitala Lagkassans uppgifter kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang.

Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för Digitala Lagkassan eller medarrangörens deltagande.


Gallring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.


Säkerhet
De uppgifter som du anförtror Digitala Lagkassan behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Digitala Lagkassan, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

Du kan begära att dina personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring genom att kontakta oss här.


Snabblänkar

Personuppgiftsbiträdesavtal samt underbilagor

Vänliga hälsningar,
Teamet på Digitala Lagkassan