Engagera unga idrottare genom en ungdomsstyrelse

I det här inlägget har vi skrivit om hur framtidens idrottsförening kan utformas och utvecklas för att stärka och upprätthålla engagemanget hos unga idrottare, deras föräldrar och övriga medlemmar.

Det är viktigt att involvera era äldre ungdomar och idrottsutövare i föreningen. Vi har arbetat fram en checklista som steg för steg beskriver hur er idrottsförening kan skapa en stark och varaktig anknytning till idrottsföreningen, där de unga ges möjlighet att känna ett allt större engagemang i föreningen utöver själva idrottsutövandet.

Du kan även ladda ner vår Checklista - 6 tips för att starta en ungdomsstyrelse:

Ladda ner Checklistan, Satsa på en ungdomsstyrelse

BIld till blogginlägg ungdomsstyrelse (1)

Det är en allt större utmaning att få föräldrar och andra att engagera sig ideellt i idrottsföreningar, och ännu svårare att arbeta i föreningens styrelse. Det kräver också allt mer kompetens än själva idrottskunskapen numera för driva en idrottsförening många gånger.

En viktig aspekt är att digitaliseringen har medfört att många ungdomar idag har högre digital kompetens än de som sitter i ledningen och styrelsen för sin idrottsförening.

De är mer vana vid att använda olika digitala verktyg och appar i sina liv och idrottande. För att dra nytta av detta och skapa en miljö som är anpassad efter deras behov är det viktigt att också engagera de något äldre ungdomarna i föreningsarbetet, så långt det är möjligt. Det är trots allt troligt att de kommer fortsätta att engagera sig som vuxna.

Att skapa en meningsfull och inkluderande upplevelse för unga idrottare är avgörande för deras utveckling och engagemang inom sin idrott. En framgångsrik idrottsförening med tillväxtplaner bör därför sträva efter att involvera unga medlemmar i beslutsfattandet och ge dem en plattform att uttrycka sina idéer och åsikter.

Genom att inrätta en ungdomsstyrelse kan en idrottsförening stärka sitt engagemang bland ungdomarna och skapa en positiv miljö för att forma framtidens ledare inom idrotten.


1. Skapa medvetenhet och intresse

Det första steget för att tillsätta en ungdomsstyrelse är att skapa medvetenhet och intresse bland ungdomsmedlemmarna i föreningen. Anordna informationsmöten eller workshops där ledningen/styrelsen förklarar syftet och fördelarna med att ha en ungdomsstyrelse. Lyssna på deras åsikter och förväntningar för att visa att deras röster är viktiga och kommer att bli hörda.

2. Rekrytera och välj styrelsemedlemmar

För att tillsätta en ungdomsstyrelse behöver föreningen ta fram en kreativ och rolig rekryteringsprocess. Annonsera möjligheten att bli en del av styrelsen och uppmuntra ungdomsmedlemmarna att söka rollen.

På liknande sätt som elevråd i skolorna, tycker unga om att engagera sig och ha möjlighet att påverka. Detta är inte en helt olik möjlighet. Genomför intervjuer eller utvärderingar för att bedöma deras engagemang, kunskaper och ledarskapsförmågor. Välj sedan ett antal lämpliga kandidater som representerar olika idrotter, lag och åldersgrupper.

3. Definiera mandatet för ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsens mandat och ansvarsområden bör vara tydligt definierade för att undvika förvirring eller överlappning med föreningens huvudstyrelse. Det är viktigt att specificera vilka områden ungdomsstyrelsen kan fokusera på, till exempel att organisera ungdomsevenemang, utveckla träningsprogram, förbättra kommunikationen med unga medlemmar och representera deras intressen gentemot den övergripande styrelsen. 

4. Ge utbildning och mentorstöd
Det är av stor vikt att erbjuda utbildning och mentorstöd till medlemmarna i ungdomsstyrelsen för att hjälpa dem att utveckla sin ledarskapskompetens och förståelse för föreningsarbetet. Genom att arrangera workshops eller seminarier inom områden som kommunikation, ledarskap, evenemangsplanering och föreningsförvaltning, samt att demonstrera vilka digitala verktyg föreningen använder, kan man ge ungdomsstyrelsen en gedigen kunskapsgrund. Dessutom bör erfarna mentorer från huvudstyrelsen eller erfarna medlemmar finnas tillgängliga för att ge vägledning och stöd åt ungdomsstyrelsen.

5. Ge ungdomsstyrelsen mandat och uppdrag
Det är viktigt att ungdomsstyrelsen får möjlighet att utforma sin egen verksamhetsplan och bestämma hur de vill genomföra sina möten. De bör även kunna ta fram förslag på initiativ och påverka föreningens utveckling.

Dessutom är det betydelsefullt att de aktivt bidrar och engagerar sig i huvudstyrelsens aktiviteter samt att de kommunicerar sina idéer och beslut till resten av föreningen. Genom att definiera gemensamma värderingar och skapa en plan för samarbete, deltagande i beslutsfattande och andra aktiviteter kan ungdomsstyrelsen forma en stark och effektiv verksamhet inom föreningen. De bör också ges möjlighet att utse en representant som ingår i huvudstyrelsen.

Vi är övertygade om att föreningar som väljer att satsa på en ungdomsstyrelse kommer att uppleva betydligt ökat engagemang i föreningens aktiviteter, både internt och externt. Dessutom kan detta skapa en naturlig rekryteringsgrund för framtida ledande positioner inom föreningen. Genom att ge unga medlemmar möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för föreningens arbete, skapar vi en stark grund för en framgångsrik och hållbar framtid inom idrotten.